English

Najwyższe kompetencje

Oferujemy pomoc prawną na najwyższym poziomie wiedzy mertyorycznej.

Czytelne i jasne zasady współpracy

Dbamy o pełną przejrzystość umów i zasad rozliczeń finansowych.

Bogate doświadczenie

Posiadamy doświadczenie poparte dużą ilością przeprowadzonych spraw.

Klienci o Kancelarii

Na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy możemy udzielić stosownych rekomendacji Kancelarii Kreft Przewięda, uznając za satysfa­kcjonujący poziom profesjonalizmu świadczonych usług oraz osiągane wyniki.

Gorąco polecam Kancelarię Kreft Przewięda. Naprawdę duża wiedza i umiejętność zastosowania jej w praktyce, a przede wszystkim ponadprzeciętne zaangażowanie — połączenie tych cech gwarantuje sukces.

Kancelaria adwokacka

Kreft Przewięda Kancelaria Adwokatów Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni powstała z rozwinięcia dotychczasowych, prężnie działających indywidualnych kancelarii adwokatów Łukasza Kreft i Bartosza Przewięda. Wspólnicy postanowili połączyć swoje doświadczenie i entuzjazm, a w szczególności pasję stosowania prawa w celu zapewnienia Klientom jeszcze bardziej profesjonalnej obsługi.

Adwokaci Bartosz Przewięda i Łukasz Kreft

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe z różnych, szeroko pojętych gałęzi prawa, a w szczególności z prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, rodzinnego, pracy, karnego, karnoskarbowego i administracyjnego. Kancelaria zajmuje się także bieżącą obsługą prawną firm, a także doradza przy jednorazowych przedsięwzięciach.

Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego zawsze indywidualne traktujemy każdego Klienta i jego sprawy.

Prawnik Bartosz Przewięda

Prawnik Łukasz Kreft

Wspólnicy

Adwokat Łukasz Jakub Kreft
Tel. (+48) 660 404 330
l.kreft@kreftprzewieda.pl

Adwokat Łukasz Kreft

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym.

Zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych i pozasądowych. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców.

Zanim rozpoczął działalność w indywidualnej kancelarii przez wiele lat współpracował z kancelariami i firmami prawniczymi, zdobywając duże doświadczenie, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i prowadzenia postępowań sądowych.

Adwokat Łukasz Kreft jest laureatem w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego" w kategorii Adwokat.

Posługuje się językiem angielskim.

Autor bloga o whisky.


Adwokat Bartosz Adam Przewięda
Tel. (+48) 608 381 171
b.przewieda@kreftprzewieda.pl

Adwokat Bartosz Przewięda

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończył podyplomowe studia w zakresie Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uczestniczył w stażu w Skandynawskim Instytucie Prawa Morskiego w Oslo. Odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i złożył egzamin sędziowski.

Przez wiele lat pracował w renomowanej kancelarii adwokackiej w Gdyni, gdzie zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych (w szczególności związanych z odzyskiwaniem nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa), spraw karnych, oraz obsłudze przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych.

Włada prawniczym językiem angielskim.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, obejmujące przede wszystkim udzielanie porad, zastępstwo przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed organami administracji publicznej czy obronę w sprawach karnych.

W zakresie usług na rzecz podmiotów gospodarczych Kancelaria zajmuje się stałą obsługą obejmującą doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców, reprezentacją przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi.

/ Prawo spółek i obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej. Oferowane usługi obejmują m.in.:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych.

/ Postępowanie sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów, zarówno spółki jak i osoby fizyczne i inne podmioty przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Kancelaria występuje na wszystkich etapach postępowania, w tym także w postępowaniu zabezpieczającym i postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje również Klientów w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.

Kancelaria reprezentuje Klientów także w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, zarówno stałymi jak i powołanymi ad hoc.

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych.

/ Prawo karne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego.

/ Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,
 • sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

/ Odszkodowania

Kancelaria prowadzi na rzecz klientów usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań, spowodowanych różnego rodzaju zdarzeniami w tym:

 • wypadki drogowe, dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
 • błędy medyczne,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • błędne decyzje administracyjne i bezczynność administracji,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wypadki przy pracy,
 • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • prawo prasowe.

/ Nieruchomości

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami m.in.:

 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości,
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.

/ Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego prawa pracy, w szczególności:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
 • formułowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.

/ Windykacja należności

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach windykacji należności. Powyższy obszar działalności obejmuje sporządzanie wezwań do zapłaty, projektowanie ugód, negocjacje, sporządzanie pozwów oraz reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

/ Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomaga w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków. Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

 • o rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • o separację,
 • o wykonywanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

/ Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu naprawczym w tym:

 • opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli,
 • reprezentuje upadłego w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
 • opracowuje projekty propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym,
 • przygotowuje wnioski i reprezentuje wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentuje wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

/ Działalność w zakresie gier hazardowych

Kancelaria zapewnia doradztwo i reprezentację podmiotów w zakresie unormowanym w ustawie z dnia 29 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Współpraca

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo indywidualnie z każdym klientem, przy uwzględnieniu stopnia zawiłości danej sprawy oraz czasu niezbędnego dla jej poprowadzenia. Możliwe są dwa sposoby ustalenia wynagrodzenia:

Wynagrodzenie zryczałtowane

Wynagrodzenie jest ściśle określone w umowie, poprzez ustalenie konkretnej kwoty należnej za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, objętych zakresem zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Umowa określa stawkę za godzinę pracy adwokata, a wyso­kość wynagrodzenia w danej sytuacji zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia; system ten może być stosowany wówczas, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac koniecznych dla wykonania konkretnego zlecenia.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych jest ustalana indywidualnie z klientem.

Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Kontakt

Kreft Przewięda

Kancelaria Adwokatów Spółka Jawna

Dane adresowe:
ul. Świętojańska 89/6Róg ulicy Świętojańskiej z ulicą I Armii Wojska Polskiego
81-381 Gdynia
pomorskie
Polska
Tel. komórkowe:
(+48) 660 404 330
(+48) 608 381 171
Email:
kancelaria@kreftprzewieda.pl
l.kreft@kreftprzewieda.pl
b.przewieda@kreftprzewieda.pl
Faks:
58 621 64 80
NIP:
586 226 3332
REGON:
221161255
KRS:
0000375176

Położenie oraz wskazówki dojazdu do kancelarii adwokackiej Kreft Przewięda

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek od 09:00 do 18:00, przy czym możliwe jest ustalenie spotkania w innym, dogodnym dla Klienta terminie i czasie, po uprzednim uzgodnieniu w drodze telefonicznej lub email.

Konto bankowe

Numer rachunku bankowego: 76 1140 2017 0000 4202 1233 5354

Numer IBAN: PL 76 1140 2017 0000 4202 1233 5354

Numer BIC: BREXPLPWMUL

BRE BANK S.A.

FotoKod Kreft Przewięda Kancelaria Adwokatów

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. ×